0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami

Dňa 29.4.2015 sme zorganizovali tretíkrát v podmienkach našej školy milé stretnutie so starými rodičmi našich žiakov, aby sme si spoločne pripomenuli Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. Naším spoločným zámerom bolo upriamiť pozornosť na porozumenie medzi mladšou a staršou generáciou, potešiť starých rodičov kultúrnym programom a malými darčekmi , zoznámiť prítomných s vlastnoručne vyrobenými prácami starých rodičov, a tak prehlbovať v deťoch vzťah k ručným prácam a ich hodnotám. Spoločné posedenie bolo spojené s prezentáciou histórie stretnutí, doterajšej pomoci starých rodičov škole, ako aj s príjemným občerstvením, ktoré pripravili samotní starí rodičia. Ďakujeme všetkým aktívnym starým rodičom.