0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Otvorenie školského roku 2015/2016

2.september 2015 zaklopal na dvere školy. O 9.00 hodine v areáli Domu ľudového tanca sme slávnostne odštartovali začiatok nového školského roku 2015/2016. Slávnostnú chvíľu spríjemnila žiačka V.A triedy Ivanka Hajdušeková krásnymi slovami básnika. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka riaditeľka školy, Súkromnej spojenej školy, privítala prítomných rodičov, žiakov a učiteľov. Predstavila žiakom a rodičom celý pedagogický zbor. Vo svojom príhovore sa osobitne prihovorila žiakom školy, učiteľom a rodičom. Pripomenula, že naša škola sa nesie v humánnom duchu, v nej má svoje miesto vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, zdvorilá komunikácia. Je miestom, kde učitelia majú pochopenie pre žiakov a prijímajú ich s otvoreným srdcom. Vo svojom príhovore rodičom pripomenula viaceré kvalitné vzdelávacie cesty, ktoré škola ponúka v školskom roku 2015/2016,a to základné vzdelanie v rámci Súkromnej základnej školy s možnosťou absolvovania 1.-9.ročníka, stredoškolské vzdelanie v rámci Súkromného gymnázia v osemročnej forme vzdelávania po úspešnom absolvovaní 5.ročníka základnej školy v 2 odboroch – v bilingválnom a nebilingválnom študijnom odbore. Tiež spomenula svoje ambície zaradiť do siete škôl 5-ročné bilingválne gymnázium. Na záver všetkým popriala veľa zdravia a úspechov v učení a prváčikom, ktorí hračky vymenia za knihy, potešenie z učenia a veľa nových kamarátov.