0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Otvorenie školského roku 2018/2019

3. septembra 2018 o 9.00 hodine v areáli Domu ľudového tanca sme slávnostne otvorili začiatok školského roku 2018/2019. Slávnostnú chvíľu spríjemnila žiačka V.A triedy Miriama Nguyen slovami básnika. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, privítala prítomných rodičov, žiakov a učiteľov. Predstavila žiakom a rodičom pedagogický zbor. Vo svojom príhovore sa osobitne prihovorila žiakom školy, učiteľom a rodičom. Pripomenula, že naša škola sa nesie v humánnom duchu, v nej má svoje miesto vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, zdvorilá komunikácia. Je miestom, kde učitelia majú pochopenie pre žiakov a prijímajú ich s otvoreným srdcom. Rodičom pripomenula viaceré kvalitné vzdelávacie cesty, ktoré škola ponúka v školskom roku 2018/2019, a to základné vzdelanie v rámci Súkromnej základnej školy s možnosťou absolvovania 1. - 9. ročníka, stredoškolské vzdelanie v rámci Súkromného gymnázia v osemročnej forme vzdelávania po úspešnom absolvovaní 5.ročníka základnej školy.

Vo svojom príhovore tiež spomenula, že v úzkej spolupráci s rodičmi a pod kvalitným vedením našich pedagógov budeme viesť žiakov k dosahovaniu vysokého štandardu v primárnom, nižšom sekun-dárnom a gymnaziálnom vzdelávaní. Jednou z priorít našej školy je snaha aj ďalej pokračovať v kvalitnej úrovni vzdelávania cudzích jazykov, a tak napĺňať Európsku značku pre výučbu CJ udelenej Európskou komisiou v roku 2010.

Vyjadrila obrovskú radosť z ďalších splnených ambícií školy, a to v oblasti profilácie našej školy, ktoré nie sú bežné na školách či už v rámci regiónu, ale aj školách v rámci SR a na medziná-rodnej úrovni - vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof., RNDr. Milana Hejného CSc., realizácia projektu experimentálneho overovania s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglic-kom jazyku v rámci primárneho vzdelávania pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, orientácia školy aj na medzinárodné vzdelávanie tým, že od 1.septembra 2017 je škola zaradená ako druhá škola v SR medzi kandidátske školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme), ktorý riadi organizácia International Baccalaureate Organization (AJBI) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku.

Na záver svojho príhovoru vyjadrila tiež želanie, aby škola tak ako doteraz bola školou s vysokou úrovňou kolektívnej práce, ako aj humánnych a odborných vzťahov.

Popriala všetkým žiakom, rodičom a učiteľom pevné zdravie a úspešný školský rok 2018/2019.