0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Prezentácie ročníkových prác

Prezentácie ročníkových prác má  v podmienkach našej školy svoju dlhoročnú tradíciu. V dňoch  05. - 17. júna 2019 prezentovali žiaci našej školy pred svojimi rodičmi svoju ročníkovú prácu.

Na ročníkových prácach žiaci pracovali celý školský rok. Dôležitou súčasťou celoročnej práce bola verejná prezentácia každého žiaka najprv pred spolužiakmi a potom pred rodičmi triedy. Víťazné ročníkové práce v rámci tried postúpili do 3.ročníka Žiackej konferencieCieľom ročníkových prác je viesť žiakov spracovať ľubovoľnú  tému, ktorá súvisí s obľúbeným vyučovacím predmetom či zaujímavou oblasťou. Prostredníctvom tejto aktivity sa žiaci zdo-konaľujú vo svojich prezentačných spôsobilostiach a zručnostiach pri práci s literárnymi, internetovými a inými odbornými zdrojmi. Majú možnosť tiež preukázať schopnosť zaujať vlastný názor a vyjadriť kritický prístup k prezentovanej problematike.