0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Komu sú určené osemročné gymnáziá?

Osemročné gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola. Poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu. Vzdelávacie programy osemročného gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, a môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Čo hovorí v náš prospech?

V prospech osemročného štúdia (2 študijné odbory: 79 02 J 74 gymnázium– bilingválne štúdium , 79 02 J –gymnázium ) v Súkromnom gymnáziu, Starozagorská 8 v Košiciach hovorí i fakt, že v triedach bude len 18 žiakov, čo umožní učiteľom poskytovať kvalitné vzdelávanie s individuálnym prístupom k žiakovi vo vyučovaní všetkých predmetov. Ďalším faktom je, že žiak v kolektíve nadaných rovesníkov a v silne motivujúcom prostredí dosahuje lepšie študijné výsledky a vytvárajú sa u neho predpoklady na úspešné zvládnutie stredoškolského štúdia a maturitnej skúšky, čo je nevyhnutným predpokladom na prijatie na zvolenú vysokú školu. Absolvovanie maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a ovládanie anglickej terminológie z oblastí predmetov vyučovaných v anglickom jazyku otvára absolventovi školy široké možnosti pri voľbe štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike i v zahraničí.

Ako postupovať pri výbere konkrétnej školy?