0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Poslanie školy

Poslaním Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice (ďalej „SSŠ“) je v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov.

Hlavným cieľom je pripraviť ich na úspešný život v neustále sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej, globálnej spoločnosti. Vzdelávanie je zamerané na rozvoj schopností a zručností žiakov a výchovnú činnosť na budovanie ich vedomostí a prípravu na život v oblasti mravných postojov, ideálov, konceptov uvažovania a kvalitného hodnotového systému.

Za týmto účelom škola spolupracuje s inými medzinárodnými organizáciami a vzdeláva nielen žiakov, ale podporuje vzdelávanie aj pedagógov školy.

Ako kandidátska škola International Baccalaureate (ďalej „IB“) medzinárodného programu Primary Years Programme (ďalej „PYP“) sa snažíme rozvíjať vzdelávací program školy uplatňovaním medzinárodného programu s cieľom poskytnúť našim žiakom možnosť formovať ich osobnosť v účelovo zameranom vzdelávacom prostredí.

SSŠ poskytuje vzdelávanie, pri ktorom uplatňuje najmodernejšie učebné trendy zamerané na komplexný rozvoj osobnosti žiaka a jeho myslenia. Inovatívna výučba povzbudzuje žiakov, aby sa navzájom rešpektovali, spoločne komunikovali, vytvárali základy spoločnej komunity, otvorili sa multikultúrnej spoločnosti a chránili životné prostredie.

Vízia školy

SSŠ reaguje na potreby žiakov a požiadavky rodičov aj spoločnosti. Poskytuje každému žiakovi možnosti a podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť a aktívne učenie sa v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní a pre záujemcov aj v strednom vzdelávaní v osemročnej forme gymnaziálneho štúdia. Škola je a bude otvoreným spoločenstvom nielen žiakov, učiteľov a rodičov, ale aj širšej komunity obce a regiónu. Spája kvalitný a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v budúcom živote. Edukačný proces je postavený na humanistických princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní.

Vízia našej školy vychádza z princípu širokej koexistencie a aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných partnerov, skupín, spoločenstiev, komunít a inštitúcií naprieč spoločenským spektrom nášho mesta, regiónu. Cieľom takto chápaných vzťahov je poskytovať kvalitné vzdelanie, aby každý žiak mohol rozvíjať základné spôsobilosti, vedomosti a postoje potrebné pre svoje ďalšie vzdelávanie a život.

Ambíciou školy je pokračovať v budovaní modernej humánnej a tvorivej školy, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výchovu tak, aby každý žiak bol čo najlepšie pripravený na konkurenčný trh a život v čoraz zložitejšom svete.

Žiak, ktorý ukončí vzdelávanie v SSŠ je nielen múdry, vzdelaný, ale aj slobodný, samostatný, tvorivý, aktívny, zodpovedný, tolerantný kultivovaný a pripravený pre život a prácu v 21. storočí v európskom spoločenstve.