0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Čo naša škola ponúka?

Čo naša škola ponúka (dokument vo formáte PDF.)

Model európskej školy ako integrovaného vzdelávania

  • základné (primárne vzdelávanie  a nižšie sekundárne vzdelávanie)
  • stredoškolské (osemročná forma vzdelávania v rámci gymnázia)

·       individuálny prístup učiteľa s počtom do 16 žiakov v základnej škole a do 18 žiakov v súkromnom gymnáziu

·       integrovanie anglického jazyka metódou CLIL (Content and Language Integrated Learning)  do vyučovacích predmetov(matematika, prírodoveda, vlastiveda)na I. stupni SZŠ,  do vyučovacích predmetov (matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, technika a výchovné predmety) na II. stupni SZŠ v triedach SG

·       vnútornú diferenciáciu žiakov do skupín podľa úrovne ovládania ANJ

·       povinný anglický jazyk  v  1. –4.ročníku základnej školy - 3 vyučovacie hodiny týždenne, v 5.-9. ročníku SZŠv triedach SG - 5 vyučovacích hodín týždenne

·       druhý povinný cudzí jazyk ( NEJ, RUJ, FRJ, ŠPJ) od  6. ročníka  základnej školy a prímy SG – 3 vyučovacie hodiny týždenne

·       nepovinný  English school club pod vedením zahraničných lektorov

·       Európsky klub na šírenie proeurópskej kultúry

·       integrovaná forma vzdelávania intelektovo nadaných žiakov žiakov so zdravotným znevýhodnením

·       uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní

·       triedy vybavené modernou výpočtovou technikou a moderným školským nábytkom

·       dôraz na koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania

·       slovné hodnotenie v 1.-3. ročníku SZŠ, kombinované slovné  hodnotenie klasifikácie  v 5. -9.ročníku základnej školy a  SG

·       monitorovanie emocionálnej inteligencie, všeobecného intelektového  nadania a úrovne vedomostí žiakov formou testovacej metódy

·       vlastný program Globálnej výchovy so zameraním na komplexný rozvoj človeka, spoločnosti a životného prostredia

·       vyučovanie matematiky v 1.-4 ročníku SZŠ realizované podľa metodiky  Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc.

·       Medzinárodný program Primary Years Programe v 1.-4.ročníku SZŠ  , ktorý z hľadiska obsahového, odborného a organizačného riadi  organizácia International Baccalaureate Organization   (IBO) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku

·       Projekt  „ Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics  vo vyučovaní  anglického jazyka“ v   primárnom vzdelávaní v rámci experimentálneho overovania  a  pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

·       organizovanie voľnočasových aktivít formou záujmových útvarov  Futbalová príprava, Športovo-pohybová príprava, Dráma klub a hry v ANJ, Farebná paleta, Tanečná príprava v rámci Súkromného centra voľného času

·       rozmanitosť voľnočasových aktivít a akcií v rámci činnosti Súkromného školského klubu detí

·       príprava žiakov na vyučovanie pod vedením pedagóga v rámci Súkromného študijného klubu žiakov (žiaci od 5. ročníka  základnej školy)

·       školská knižnica

·       organizovanie Školy v prírode  s jazykovým vzdelávaním, plaveckého a lyžiarskeho výcviku

·       výmenné študijné pobyty žiakov v zahraničí

·       psychologické a poradenské služby zabezpečované Centrom špeciálno-pedagogickej poradne a Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie

·       stravovanie v školskej jedálni

·       organizovanie základných a rozširujúcich  Kurzov slovenského jazyka pre cudzincov

·       organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov, prezentácií transdisciplinárnych tém medzinárodného programu PYP  a ročníkových prác pre rodičov, Vianočných  besiedok, Akadémií „Jarné všeličo“, Besiedok ku Dňu matiek, Stretnutí so starkými, Beseda s rodičmi žiakov cudzincov, Vystúpení žiakov  v cudzích jazykoch, Rodinnej  športovej olympiády a

·       iných aktivít

·       otvorená komunikácia pedagógov so zákonnými zástupcami žiakov

·       kvalifikovaný pedagogický zbor

·       elektronická žiacka knižka

 

Legenda skratiek:

SZŠ – Súkromná základná škola

SG – Súkromné gymnázium

CLIL -  Content and Language Integrated Learning

PYP – Primary Years Programe

ANJ – anglický

NEJ – nemecký jazyk

RUJ – ruský jazyk

FRJ – francúzsky jazyk