0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Aktuálne a zrealizované projekty

Projekty školy v školskom roku 2018/2019

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2017/2018

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2016/2017

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2015/2016

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2013/2014

Sme škola, ktorá v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti dbá predovšetkým na rozvoj osobnostných kvalít našich žiakov v oblasti intelektuálnej a emocionálnej inteligencie. Prispieva k tomu aj množstvo školských programov, ktoré pravidelne organizujeme pre žiakov vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase. Zároveň silnou stránkou školy sú aj projektové aktivity školy a vlastný program Globálnej výchovy ako aj Európsky klub na šírenie proeurópskej kultúry.

Názov realizovaných projektov Obdobie realizácie
Didaktická efektívnosť metódy CLIL na I. stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov
(Projekt experimentálneho overovania pod odbornou garanciou ŠPÚ, Bratislava, PdF a FF Nitra)
september 2008 – december 2013
Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní
(Projekt experimentálneho overovania pod odbornou garanciou ŠPÚ, Bratislava)
september 2013 - trvá
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
(UIPŠ, Bratislava)
2009 - 2013
Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety
(UIPŠ, Bratislava)
november 2013 - trvá
Československý projekt Záložka do knihy spája školy
(partnerská škola v Českej republike)
november 2013
Projekt SME V ŠKOLE - Informácie okolo nás
(vyučovacie témy Mediálna výchova)
október 2012 – trvá
Projekt Cvičná škola
(Filozofická a Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice)
september 2010 - trvá
Profesijný a osobnostný rast pedagogických zamestnancov
(Národný projekt MPC)
2009 - trvá
Medzinárodný projekt ELOS – Vzdelávanie posúva hranice. Európa ako učiace prostredie.
(Pedagogická fakulta Univerzity J. A. Komenského, Bratislava)
apríl 2013 - trvá
Projekt DETSKÝ ČIN ROKA 2013
(Projekt pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
november 2013
Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
(NÚCEM, Bratislava)
marec 2013 – november 2015
Projekt „ generations@school“ 2013 apríl 2013 - trvá