0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Školská knižnica

    Školská knižnica pri Súkromnej základnej škole, Starozagorská 8, Košice bola zriadená 1. januára 2009. Poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje:
  1. slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičoch,
  2. uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,
  3. celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

Školskou knihovníčkou je Mgr. Alena Miklošková.

Štatút školskej knižnice
- dokument vo formáte .pdf