0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Školský vzdelávací program

Školský rok 2018/2019

ISCED2

inovovaný Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2

(V školskom roku 2018/2019 sa v tercii vyučuje podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu spracovaného v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015).

Školský vzdelávací program

Školský vzdeláviací porgram obsahuje všeobecnú charakteristiku školy, žiakov, informácie o výučbe a vnútornom systéme hodnotenia školy. Online verzia vo formáte .pdf je k dispozícii bez prílohy č. 2 - Učebné osnovy a prílohy č.3 - Prierezové témy. Príloha č.2 a príloha č. 3 je k nahliadnutiu u zriaďovateľky a riaditeľky školy.

Možnosť k nahliadnutiu u riaditeľky

Školský vzdelávací program 79 02 J74 gymnázium - bilingválne štúdium