0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Metóda CLIL

Naša škola má ambície na jednej strane poskytnúť kvalitné vzdelávanie podľa štandardov platných pre slovenské školy, ale zároveň dať vzdelaniu širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vzdelávania detí metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Vyučovanie metódou CLIL

Pri CLIL-e je materinský jazyk na prvom mieste. Väčšina hodín vedených pomocou metódy CLIL zahŕňa používanie dvoch jazykov, materinského jazyka a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú často podané v materinskom jazyku, vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku.

V triedach s výukou CLIL sú vždy deti s rôznymi schopnosťami nielen v cudzom jazyku, ale aj v iných formách znalostí a zručností. Jednou z kľúčových častí metodiky CLIL je požiadavka, aby deti počas vyučovania používali jazyk aktívne medzi sebou a tak sa navzájom učili. Z metódy CLIL tak môžu profitovať všetky deti, nielen tie, o ktorých si myslíme, že sú "dobré v jazykoch".

Prečo práve CLIL?

Hodina cudzieho jazyka je pre žiakov dôležitá, aby pochopili základné princípy jazyka. Ale v triede má učiteľ jazykov zriedka dostatok času, aby šiel nad rámec tejto dôležitej časti. CLIL môže žiakom rôzneho veku ponúknuť prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet.

Vo väčšine prípadov sa v rámci vyučovania vymedzí určitý čas na vyučovanie predmetov alebo špeciálnych modulov prostredníctvom cudzieho jazyka. V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk. Preto sa CLIL niekedy nazýva duálne zamerané vzdelávanie.

Implementácia CLIL metódy vo vyučovaní a bilingválne vzdelávanie

Organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice: Súkromná základná škola, Starozagorská 8 v Košiciach začala svoju činnosť od školského roku 2006/2007. Do 1.ročníka zaraďujeme žiakov, ktorí si začiatky cudzích jazykov osvojili už v anglických alebo slovenských materských školách, prípadne pochádzajú z bilingválne hovoriacich rodín alebo počas pobytu v zahraničí navštevovali zahraničné predškolské či školské zariadenia.

Spolupracujeme s anglickými materskými školami a slovenskými materskými školami, vymieňame si skúsenosti, organizujeme otvorené vyučovacie hodiny a realizujeme spoločné kultúrne pásma v cudzích jazykoch pre rodičov. Zaradeniu detí do 1.ročníka predchádzajú vstupné testy cudzojazyčných spôsobilostí uskutočnené v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom pri zápise.

Viac informácií ...