0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov

Naša škola v spolupráci s Centrum pedagogicko-psychologickej poradne prevencie, Zuzkin park 10, Košice poskytuje možnosť začlenenej formy vzdelávania intelektovo nadaných detí v triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov nasledovným spôsobom:

  • žiaci v škole pracujú pod vedením kvalifikovaných pedagógov,
  • špeciálno-pedagogická poradňa zabezpečuje a poskytuje intelektovo nadaným žiakom odbornú špeciálno-pedagogickú, psychologickú a terapeutickú starostlivosť,
  • každý začlenený žiak má vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program,
  • včasnú diagnostiku intelektovo nadaných žiakov zabezpečuje účasť psychológa už pri prijímacích skúškach do 1. ročníka,
  • počet žiakov v triede (10-16) umožňuje individuálny prístup učiteľa k žiakovi a možnosť využívať netradičné aktivity na podporu tvorivosti a samostatnosti žiaka,
  • aktívne využívanie doplnkových študijných a pracovných materiálov - alternatívne pracovné listy, príručná knižnica, multimediálna knižnica využívajúca žiacke notebooky, využívanie zdrojov školskej knižnice,
  • ponuka záujmových útvarov a jazykových klubov,
  • žiaci pracujú na ročníkových prácach, ktoré budú prezentovať  pred spolužiakmi, rodičmi, resp. verejnosťou v rámci Školského veľtrhu vedy a techniky.