0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

Zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice oznamuje svoje rozhodnutie, že pre školský rok 2019/2020 sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom v študijnom odbore 7902 J gymnázium.

Bližšie informácie (dokument PDF.)

OZNAM

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky (PDF dokument)

PRIHLÁŠKA

NA PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

OZ HUMAN v spolupráci so Súkromnou spojenou školou (ďalej „SSŠ“), organizačnou zložkou Súkromná základná škola bude organizovať od decembra 2018 do marca 2019 prípravné kurzy zamerané na prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky z matematiky, zo slovenského jazyka a z anglického jazyka pre žiakov 5.ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na SSŠ, organizačnej zložke Súkromné gymnázium s osemročným štúdiom.

Bližšie informácie | Prihláška

Prihláška online

Mgr. Eva Bednáriková
riaditeľka školy

POZVÁNKA

Riaditeľka Súkromného gymnázia pri Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, Košice sa rozhodla zorganizovať

SIMULOVANÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY,

na ktoré pozývame žiakov 5.ročníka základných škôl

v termíne 13. 02. 2019

v budove Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice pre záujemcov z radov uchádzačov o štúdium v 8-ročnom gymnáziu v študijných odboroch

 • 79 02 J gymnázium - slovenský jazyk, matematika.

Pozvánka | Bližšie informácie

Mgr. Eva Bednáriková
riaditeľka školy

Vitajte na stránkach súkromnej školy Human

Nachádzate sa na webovej stránke Súkromného gymnázia HUMAN sídliaceho na Starozagorskej ul. 8 v Košiciach. Naša škola poskytuje široké spektrum školských aj mimoškolských aktivít. Naším cieľom je umožniť rodičom, ale najmä žiakom vysokú kvalitu vzdelávania a výchovy. Veríme, že na našej webovej stránke nájdete všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú a rozhodnete sa zapísať Vaše dieťa k nám.

zriaďovateľka a riaditeľka školy
Mgr. Eva Bednáriková

Informácie o škole (PDF dokument)

Welcome to the website Associated Private School

Private Primary School & Private Grammar School

Associated Private school, Starozagorská 8, in its organizational unit – Private primary school welcomed its first pupils on September 4th, 2006.

Since 2008 the school has been providing education focused on the development of learners´ communicative competences in English Language by CLIL approach which was verified by the teachers at our school in the Project of experimental verification. The professional guarantee was guided by Slovak National Institute for Education in Bratislava, The Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology in Bratislava, Pedagogical faculty and Faculty of Art, Comenius University in Nitra ...

Čím sa odlišujeme?

 • ku všetkým žiakom pristupujeme individuálne
 • aktívne zapájame cudzie jazyky do všetkých predmetov
 • uplatňujeme inovatívne trendy vo výučbe
 • v našich triedach máme 10 až 16 detí
 • vyberáme kvalifikovaných učiteľov, lektorov a trénerov
 • monitorujeme emocionálnu inteligenciu a všeobecné nadanie žiakov
 • dbáme na rozšírenú pohybovú a umeleckú prípravu
 • realizujeme vlastný program globálnej výchovy
 • poskytujeme široké spektrum mimoškoslkých aktivít
 • popoludňajší program pre žiakov zabezpečuje súkromný školský klub
 • žiaci majú možnosť využívať školskú knižnicu
 • zabezpečujeme stravoanie žiakov v budove školy

Čo ponúkame podrobnejšie ...