0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Súkromný školský klub detí

Súkromný školský klub detí je súčasťou našej školy a zabezpečuje aktivity pre deti
1. - 4. ročníka. Činnosť SŠKD sa realizuje vo vlastných triedach, v telocvični, v počítačovej učebni, mimo budovy školy podľa charakteru aktivít, na školskom ihrisku každý deň do 17.00 hod. (podľa požiadaviek rodičov).

Cieľ

Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné, účelné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania počas školského roku aj prázdnin.

Výchovno – vzdelávací program SŠKD

nadväzuje na činnosti z dopoludňajších hodín a plynulo prechádza do činností, ktoré sa realizujú podľa nasledovných plánov:

 1. Rámcový plán činnosti klubu detí a Prehľad výchovno – vzdelávacej činnosti
 2. Plán Globálnej výchovy /ČLOVEK – SPOLOČNOSŤ – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE/ - vypracovaný na podmienky Súkromnej spojenej školy HUMAN
 3. Plán záujmovej a krúžkovej činnosti
 4. Plán týždennej činnosti
 5. Plán prázdninovej činnosti
  SŠKD je po obsahovej stránke zameraný na tieto činnosti:
 • odpočinkovo-relaxačná činnosť uskutočňuje sa bezprostredne po obede, má pokojný charakter /počúvanie hudby, spoločenské hry, voľné čítanie/
 • rekreačná činnosť vystrieda pokojný odpočinok, má charakter pohybových činností /telovýchovné a športové aktivity, vychádzky/
 • záujmová činnosť pomáha uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent, nadanie detí podľa záujmov /výtvarných, pracovných, športových, hudobných, literárnych ..../
 • príprava na vyučovanie umožňuje hravou formou, najmä pomocou didaktických hier precvičiť vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, porozumieť preberanému učivu, písanie úloh, viesť deti k zodpovednosti a samostatnosti pri príprave na vyučovanie
 • spoločensky-prospešná činnosť umožňuje deťom aktívne sa zapájať, spoluvytvárať príjemné a estetické prostredie i v okolí školy /výzdoba triedy, starostlivosť o kvety, zber druhotných surovín ..../