0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Tvorivá škola

"Autentická osobnosť je atribútom tvorivej osobnosti."

Tvorivosť sa začína tam , kde sa prebudí záujem o vec. Prekonať sám seba a pocítiť túžbu inovovať svoju prácu je jeden z etických motívov, ktorý nás viedol k zriadeniu školy s týmto prívlastkom.

Vidieť v žiakoch aktívnu bytosť znamená utvárať také podmienky, aby sa mohla prejavovať v činnosti, v schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, za názory a postoje , za rozhodovanie, poznávať seba a napĺňať predstavy o sebe, čo je prejavom autentickej osobnosti.

Neodmysliteľnou súčasťou a potrebou vzťahu učiteľa a žiaka je tvorivá komunikácia. Ňou dávame žiakom najavo, že nám na nich záleží, prijímame ich, pretože aj my máme záujem, aby nás prijímali. Naši žiaci budú výtvormi našej tvorivosti vtedy, ak budeme ustavične predpokladať u žiakov neočakávané situácie, dané invenciou, hľadaním, objavovaním, aplikovaním, analyzovaním.

Čo je tvorivá škola podrobnejšie ...

Humánna škola?

"Vzbudzujme v deťoch túžbu po vedomostiach, po poznaní a poznávaní, po obohatení svojho ducha."

Detské túžby, ale aj starosti sú rovnako vážne ako nás dospelých. Deti si hľadajú miesto v živote, chcú si naplniť svoje sny, chcú žiť. Zatiaľ sa tak deje hlavne prostredníctvom aktivít v škole a v rodine realizovaných pod vedením učiteľov a rodičov.

Žiaci si zo školského prostredia odnášajú spomedzi celého komplexu najmä zážitkovosť, to je to, čo ostáva v nich , čo sa ich bezprostredne dotýka. Sú im kladené otázky ako:

"Aký máte pocit z toho, čo robíme?", "Čo by ste chceli robiť?","Ako sa cítite pri učení, skúšaní, ,neúspechoch či úspechoch, nadväzovaní vzťahov?", "Po čom túžite?", "Čo si myslíte o sebe a o iných?"...
Takéto otázky vedú k blízkosti vzťahov medzi žiakom a učiteľom, ale aj žiakov navzájom.

Viac informácií ...