0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Globálna výchova v podmienkach školy

Cieľom globálnej výchovy je pripraviť žiakov na život v 21. storočí.
Úlohou globálnej výchovy je motivovať a vyzbrojiť žiakov vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami i postojmi potrebnými k tvorivému a pozitívnemu riešeniu globálnych problémov. Je výchovou ku komplexnej zodpovednosti za život, za svet.

Globálna výchova sa realizuje na základe nasledujúcich princípov:

 • súlad obsahu a formy
 • realizácia rôznych uhlov pohľadu
 • vyváženosť citovej a rozumovej zložky vyučovania
 • orientácia na trvalejšie výsledky vyučovacieho procesu
 • kladný vzťah k sebe a druhým
 • aktivita a tvorivosť učebno-poznávacej činnosti žiakov
 • kooperatívny prístup
 • učenie sa cez zážitky

Viac informácií o globálnej výchove ...

Naša koncepcia globálnej školy

Je založená na troch vzájomne prepojených pilieroch:

Zdravý ČLOVEK
Zdravie jednotlivca a skladá sa z piatich rôznych aspektov:telesné, duševné, emočné, duchovné a sociálne zdravie

Zdravá SPOLOČNOSŤ
Fungovanie spoločenstva ľudí a spoločnosti ako celku, existencia bezpečia, slobody, spravodlivosti a príležitosti k sebarealizácii pre všetkých občanov v súlade s medzinárodnými ustanoveniami o ľudských právach.

Zdravé ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento druh environmentálnej výchovy má tri vzájomne prepojené roviny:

 • učenie o životnom prostredí
 • učenie pre životné prostredie
 • učenie prostredníctvom životného prostredia

Viac informácií o globálnej výchove ...