0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Čo naša škola ponúka?

Čo naša škola ponúka (dokument vo formáte PDF.)

Model európskej školy ako integrovaného vzdelávania

· základné (primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie)

Ponúkame a na vysokej úrovni zabezpečujeme:

 • uplatňovanie Medzinárodného programu Primary Years Programe v 1.-4.ročníku SZŠ, ktorý z hľadiska obsahového, odborného a organizačného riadi organizácia International Baccalaureate (IB) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku
 • integrovanie anglického jazyka metódou CLIL (Content and Language Integrated Learning) do vyučovacích predmetov (matematika, vedy a výchovné predmety) na I. stupni SZŠ,  do vyučovacích predmetov (matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, technika a výchovné predmety) na II. stupni SZŠ
 • vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. na I. stupni                 a na II. stupni SZŠ
 • realizácia Projektu „ Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics  vo vyučovaní  anglického jazyka“  v   primárnom vzdelávaní v rámci experimentálneho overovania  a  pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave
 • individuálny prístup učiteľa s počtom 16 žiakov v triede 
 • vnútornú diferenciáciu žiakov podľa úrovne ovládania ANJ
 • povinný anglický jazyk v  1. –4.ročníku základnej školy - 3 vyučovacie hodiny týždenne, v 5.-9. ročníku SZŠ - 5 vyučovacích hodín týždenne
 • druhý povinný cudzí jazyk ( NEJ, RUJ, ŠPJ) od 6. ročníka základnej školy – 3 vyučovacie hodiny týždenne
 • slovné hodnotenie v 1.-4. ročníku SZŠ, klasifikácia v 5. -9.ročníku základnej školy
 • nepovinný English school club pod vedením zahraničných lektorov
 • Európsky klub na šírenie proeurópskej kultúry
 • integrovaná forma vzdelávania intelektovo nadaných žiakov
 • uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní
 • triedy vybavené modernou výpočtovou technikou a moderným školským nábytkom
 • dôraz na koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania
 • monitorovanie emocionálnej inteligencie, všeobecného intelektového nadania a úrovne vedomostí žiakov formou testovacej metódy
 • vlastný program Globálnej výchovy so zameraním na komplexný rozvoj osobnosti žiaka (v oblasti intelektuálnej, motivačnej, citovej, vôľovej i telesnej)
 • organizovanie voľnočasových aktivít formou záujmových útvarov Futbalová príprava, Športovo-pohybová príprava, Dráma klub a hry v ANJ, Farebná paleta, Tanečná príprava v rámci Súkromného centra voľného času
 • záujmové vzdelávanie v rámci projektu „Učme deti učiť sa“ – Bádateľský krúžok, Hravá matematika, Klub čitateľov,
 • rozmanitosť voľnočasových aktivít a akcií v rámci činnosti Súkromného školského klubu detí
 • príprava žiakov na vyučovanie pod vedením pedagóga v rámci Súkromného študijného klubu žiakov   (žiaci od 6. ročníka  základnej školy)
 • aktivity v rámci Školskej knižnice
 • organizovanie Školy v prírode s jazykovým vzdelávaním, Plaveckého a Lyžiarskeho výcviku
 • výmenné študijné pobyty žiakov v zahraničí
 • psychologické a poradenské služby zabezpečované Centrom špeciálno-pedagogickej poradne a Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie
 • stravovanie v školskej jedálni
 • organizovanie základných a rozširujúcich Kurzov slovenského jazyka pre cudzincov
 • otvorené vyučovacie hodiny pre rodičov, prezentácie transdisciplinárnych tém medzinárodného programu PYP  a ročníkových prác pre rodičov, Akadémie, Besiedky ku Dňu matiek, Stretnutie so starkými, Besedu s rodičmi žiakov cudzincov, Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch, Rodinná  športová olympiáda
 • otvorená komunikácia pedagógov so zákonnými zástupcami žiakov
 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • elektronická žiacka knižka

 

Legenda skratiek:

SZŠ – Súkromná základná škola
CLIL -  Content and Language Integrated Learning
PYP – Primary Years Programe
ANJ – anglický
NEJ – nemecký jazyk
RUJ – ruský jazyk