0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Aktuálne a zrealizované projekty

Projekty školy v školskom roku 2022/2023

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2021/2022

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2020/2021

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2019/2020

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2018/2019

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2017/2018

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2016/2017

Zoznam projektov v dokumente PDF

Projekty školy v školskom roku 2015/2016

Zoznam projektov v dokumente PDF

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Cieľom projektu je dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Projekty školy v školskom roku 2013/2014

Sme škola, ktorá v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti dbá predovšetkým na rozvoj osobnostných kvalít našich žiakov v oblasti intelektuálnej a emocionálnej inteligencie. Prispieva k tomu aj množstvo školských programov, ktoré pravidelne organizujeme pre žiakov vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase. Zároveň silnou stránkou školy sú aj projektové aktivity školy a vlastný program Globálnej výchovy ako aj Európsky klub na šírenie proeurópskej kultúry.

Názov realizovaných projektov Obdobie realizácie
Didaktická efektívnosť metódy CLIL na I. stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov
(Projekt experimentálneho overovania pod odbornou garanciou ŠPÚ, Bratislava, PdF a FF Nitra)
september 2008 – december 2013
Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní
(Projekt experimentálneho overovania pod odbornou garanciou ŠPÚ, Bratislava)
september 2013 - trvá
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
(UIPŠ, Bratislava)
2009 - 2013
Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety
(UIPŠ, Bratislava)
november 2013 - trvá
Československý projekt Záložka do knihy spája školy
(partnerská škola v Českej republike)
november 2013
Projekt SME V ŠKOLE - Informácie okolo nás
(vyučovacie témy Mediálna výchova)
október 2012 – trvá
Projekt Cvičná škola
(Filozofická a Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice)
september 2010 - trvá
Profesijný a osobnostný rast pedagogických zamestnancov
(Národný projekt MPC)
2009 - trvá
Medzinárodný projekt ELOS – Vzdelávanie posúva hranice. Európa ako učiace prostredie.
(Pedagogická fakulta Univerzity J. A. Komenského, Bratislava)
apríl 2013 - trvá
Projekt DETSKÝ ČIN ROKA 2013
(Projekt pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
november 2013
Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
(NÚCEM, Bratislava)
marec 2013 – november 2015
Projekt „ generations@school“ 2013 apríl 2013 - trvá

Metóda CLIL

Ciele projektu:

 1. zvýšiť záujem žiakov o štúdium cudzieho jazyka aj iných predmetov
 2. zvýšiť kvalitu jazykových zručností
 3. zvýšiť motiváciu učiteľov, posilniť spoluprácu učiteľov školy
 4. zlepšiť medzipredmetovú komunikáciu
 5. získať nové kontakty so zahraničím
 6. získať interkultúrne poznatky
 7. súlad s princípmi integrovaného tematického vyučovania

Viac informácií ...
- odpovede na najčastejšie otázky rodičov
- publikácia Európskej komisie slúžiaca ako hlavný odkazový zdroj o CLIL

Tajomstvá zelenej energie - malé školské energetické laboratórium

Cieľom nášho projektu je vytvorenie malého školského energetického laboratória obnoviteľných zdrojov na báze stavebníc eLab - Premena energií. Ďalej chceme metodicky rozpracovať dostupné materiály tak, aby bola práca so stavebnicou prirodzene zastúpená vo vyučovacích predmetoch ZŠ formou veku a učivu primeraných aktivít. Projekt realizujeme s podporou spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.

My schoolbag

V rámci programu eTwinning realizujeme spoločný vzdelávací projekt v anglickom jazyku s partnerskou školou z Poľska. Projekt sa začal realizovať v marci 2011. Pozrite si prezentáciu našich detí , ktorú zatiaľ pripravili pre svojich spolužiakov z Poľska...

Elektronizácia vnútroškolských procesov

V mesiacoch september až december 2009 bola naša škola realizátorom projektu s podporou Ministerstva školstva SR v rámci rozvojového programu Otvorená škola 2009.

Ciele a aktivity projektu:

Cieľ 1: Zefektívniť komunikáciu medzi učiteľmi a vedením školy využívaním služieb školského intranetu
Aktivita 1: Školenie učiteľov v oblasti využívania služieb portálu Google pri spoluvytváraní školského intranetu

Cieľ 2: Odborne pripraviť učiteľov na využívanie blogov pri komunikácii so žiakmi a rodičmi
Aktivita 2: Školenie učiteľov v oblasti vytvárania, správy a využívania blogov

Cieľ 3: Zlepšiť podmienky na zavedenie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu na 1. stupni základnej školy
Aktivita 3: Nákup nových technických a softvérových technológií do počítačovej učebne

Cieľ 4: Rozšíriť možnosti medzinárodnej spolupráce školy s partnerskými školami v zahraničí
Aktivita 4: Školenie učiteľov v oblasti využívania služby eTwinning pri medzinárodnej projektovej spolupráci

Cieľ 5: Zlepšiť úroveň počítačových zručností u rodičov s ohľadom na ich efektívne zapojenie do procesu výučby
Aktivita 5: Bezplatné počítačové kurzy pre rodičov a verejnosť

Poďme spolu do knižnice

V mesiacoch september až december 2009 bola naša škola realizátorom projektu s podporou Ministerstva školstva SR v rámci rozvojového programu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009. Projekt sa zameriaval na elektronizáciu malej školskej knižnice využitím moderných IKT, jednak nasadením knižničného informačného systému na elektronizáciu vnútorných knižničných procesov a prepojenie knižnice s inými knižnicami, ako aj internetizáciu služieb školskej knižnice, t.j. sprístupnením služieb prostredníctvom webového portálu a sprístupnením služieb internetu čitateľom knižnice. Ďalšia časť projektu bola postavená na revitalizácii školskej knižnice prostredníctvom akvizičnej činnosti a realizáciou špecifických akcií na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí a na podporu využívania knižničných služieb v rámci vyučovacieho procesu aj mimovyučovacích aktivít s dôrazom na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované v podmienkach Súkromnej ZŠ na Starozagorskej 8 v Košiciach. Súčasťou programu revitalizácie školskej knižnice boli aj osvetové akcie (besedy, prednášky, tvorivé dielne) pre rodičov a členom miestnej komunity, čím sa školská knižnica stala významným prvkom pri budovaní školy ako komunitného centra.

Škola budúcnosti

V mesiacoch september až december 2007 bola naša škola realizátorom projektu s podporou Ministerstva školstva SR v rámci rozvojového programu Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy. Projekt sa zameral na modernizáciu výučby cudzích jazykov na našej škole zavádzaním informačných a komunikačných technológií (IKT) do vyučovacieho procesu, ktoré zvyšujú efektivitu práce a motiváciu učiteľov aj žiakov, pričom plne rešpektoval naše špecifikum – prácu s malými deťmi na I. stupni ZŠ. Nakoľko cieľom našej školy je zavádzať vo vyučovaní prvky CLIL (Content and Language Integrated Learning – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie) a výučbu prostredníctvom Global Classroom (t.j. priamou prácou na spoločných projektoch s deťmi z rôznych krajín sveta), najefektívnejším nástrojom je mobilné jazykové laboratórium, ktoré s využitím dataprojektora a systému interaktívnej tabule umožňuje multimediálnu výučbu cudzích jazykov (anglický, nemecký a grécky jazyk) na vysokej úrovni prakticky v ktorejkoľvek triede. Jazykové laboratórium s multimediálnym softvérom a bezdrôtovým pripojením na internet sa tak stáva aj efektívnym nástrojom pre samoštúdium, využiteľným na vyučovacích hodinách aj v mimovyučovacom čase (napr. v rámci činností školského klubu detí, krúžkovej činnosti, jazykových kurzoch a školeniach pre odbornú aj laickú verejnosť so zameraním na našu špecifickú vekovú kategóriu detí).

Hudobná rozprávka

V mesiacoch január až apríl 2008 bola naša škola realizátorom projektu s podporou Konta Orange v rámci programu Školy pre budúcnosť. Autorky tohto projektu hrovým spôsobom ponúkli deťom možnosť zúčastniť na tvorbe dramatizácie vo všetkých jeho fázach. Od samotného výberu a úpravy textu, cez jeho zhudobnenie, vytvorenie rytmických a melodických sprievodov, cez nácvik až po samotné predvedenie. V rámci prípravy mali deti priestor vytvoriť si potrebné kulisy a kostýmy. Pre celý projekt bola dominantná tvorivosť detí. Podporovala sa v rámci neho spolupráca detí s učiteľmi, medzi sebou navzájom, ale aj s rodičmi, tvorivosť, vytrvalosť a komunikácia. Jeho invenčnosť bola práve v zážitkovom učení.
V rámci krajského kola 3. ročníka súťaže SUPERTRIEDA sme našou Hudobnou rozprávkou "O repe" získali Cenu za umelecké stvárnenie rozprávky.

Basic Principles of Healthy Life Support

V mesiacoch február až december 2008 bola naša škola realizátorom medzinárodného projektu s podporou British Council Slovakia, ktorú náš projekt získal za 2. miesto v súťaži Global Gateway. Symbolom projektu bola papierová kocka, ktorej každá zo strán slúžila na identifikáciu jedného zo šiestich základných princípov podpory zdravého životného štýlu detí:

 • tvorivosť, voľný čas, hry
 • príroda
 • šport
 • režim dňa
 • rodina
 • zdravá strava

Počas trvania projektu zrealizovali deti zo slovenskej aj anglickej školy množstvo rôznych spoločných tvorivých a súťažných aktivít, prostredníctvom ktorých majú možnosť bližšie spoznať kultúru a život detí v partnerskej krajine. Súčasťou projektu boli aj výmenné návštevy učiteľov a detí v partnerskej škole (v júni v Anglicku a v septembri na Slovensku).

Hosťovanie Comenius asistetntky

V školskom roku 2008/2009 realizovala naša škola projekt hosťovania Comenius asistenta. Comenius asistent je budúci učiteľ jazykov z niektorej z krajín EÚ, ktorý absolvuje stáž v trvaní niekoľkých mesiac až jedného roka na vybranej škole v inej krajine. Na hosťujúcej škole nenahrádza funkciu učiteľa, no pomáha učiteľom na hodinách - v našom prípade najmä na hodinách anglického jazyka a pri realizácii hodín metódou CLIL. Zároveň má asistent možnosť pripraviť a realizovať vlastné aktivity na škole so zameraním na podporu jazykovej a kultúrnej rôznorodosti a v rámci proeurópskej výchovy. Našou asistentkou bola Krasimira Kostova z Bulharska a jej stáž trvala od septembra 2008 do mája 2009.

Side By Side

Projekt sa realizoval prostredníctvom siete Global SchoolNet v spolupráci s partnerskou triedou z Miami (Florida, USA). Žiaci oboch tried kreslili na jednotný formát papiera svoje portréty, ktorými sa predstavili rovesníkom z partnerskej krajiny. Spojením jednotlivých obrázkov vedľa seba vznikla detská reťaz symbolizujúca globálne prepojenie všetkých detí. Americké deti nám poslali okrem svojich obrázkov aj listy, my sme pre nich pripravili multimediálny pozdrav.

Christmas Celebrations Around The World Exchange

Projekt bol realizovaný prostredníctvom siete Global SchoolNet v spolupráci so školami z rôznych krajín sveta. Každá trieda pripravila pre všetky ostatné (a obdržala od všetkých ostatných) vianočnú poštu - listy s popisom vianočných zvykov a tradícií v danej krajine. Deti priložili do vianočnej pošty aj vlastnoručne pripravené pohľadnice a ozdoby.

Záložka do knihy spája slovenské deti

Vyhlasovateľ: Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

Trvanie projektu: 01.10.2012-31.10.2012

Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

Do projektu sa zapojili žiaci 1.stupňa. Záložky zhotovili na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy a slovenského jazyka. Najlepšie záložky boli zverejnené na nástenke v priestoroch školy a zároveň boli odoslané partnerskej Súkromnej základnej škole na Oravskej ceste 11 v Žiline. Záložky partnerskej školy boli zverejnené tiež na našej nástenke.

Tešíme sa na projekt v budúcom školskom roku.

1 2 3