0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

POĎAKOVANIE

Vedenie Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na rozvoji školy a skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

"Človek nikdy nebol bohatý tým, čo má, ale tým, čo dal."

Ak máte záujem podporiť:

 • modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia školy,
 • modernizáciu edukačných pomôcok,
 • zabezpečenie športových dresov pre žiakov reprezentujúcich našu školu na športových podujatiach,
 • nákup športových potrieb,
 • nákup kníh a spoločenských hier využívaných v rámci Súkromného školského klubu detí,
 • tlač plagátov, reklamných materiálov, pracovných zošitov,
 • vybavenie interiéru školy (koberce do odpočinkových priestorov tried, knižnice do tried),
 • zapojenosť školy do projektových a grantových aktivít,
 • finančné náklady spojené s uplatňovaním medzinárodného programu Primary Years Programme vo vyučovaní v rámci primárneho vzdelávania pre žiakov od 6-11 rokov (napr. každoročné členské príspevky a iné) a perspektívne s uplatňovaním medzinárodného programu Middle Years Programme pre žiakov 11-16 rokov,
 • opravy a údržbu interiéru a exteriéru školy,
 • realizáciu iných nadštandardných aktivít pre žiakov,
 • v spolupráci s vedením školy podpora medzinárodných kontaktov školy,
 • nadväzovanie kontaktov s inými inštitúciami v rámci Slovenskej republiky i na medzinárodnej úrovni.

Vopred Vám ĎAKUJEME!

Ak vás niečo na našej Súkromnej spojenej škole zaujalo a chceli by ste byť nejakým spôsobom jej súčasťou, kontaktujte vedenie školy.


Formy pomoci a podpory
FINANČNÁ PODPORA MATERIÁLNA PODPORA OSOBNÁ PODPORA PROPAGÁCIA ŠKOLY

Ak ste sa rozhodli finančne podporiť našu Súkromnú spojenú školu, môžete využiť tieto možnosti:

 • finančný dar zašlete na sponzorský účet školy: SK07 1100 0000 0029 2490 2003 (Tatra banka, a.s.)
 • darujete nám 2 % z už zaplatenej dane z príjmov - postup nájdete TU

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

Naši partneri a spolupracujúce organizácie

 • Miestny úrad – sídlisko KVP
 • Občianske zruženie HUMAN
 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Štátny pedagogický ústav
 • Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (Inštitút amerikanistiky a anglistiky)
 • Jazyková škola EMPIRE
 • Mestská pobočka Knižnice pre deti a mládež v budove ZŠ Starozagorská 8, Košice
 • Vojenská letecká nemocnica v Košiciach
 • Vzdelávacia agentúra SAAIC, Bratislava
 • SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice
 • CVČ DOMINO, Popradská 86, Košice
 • Štátne divadlo, Košice
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
 • Liga proti rakovine
 • Slovenský Červený kríž
 • Ekocentrum SOSNA
 • UNICEF
 • Jazyková škola SIDAS
 • Výmenník na Wupertálskej ulici v Košiciach
 • Strom života

Za spoluprácu ďakujeme.

-->