0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Stručný popis projektu

Projekt s názvom „Učme deti učiť sa“ je zameraný na zvýšenie existujúcej úrovne prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy prostredníctvom mimoškolskej činnosti, v nadväznosti na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností pedagogických zamestnancov Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice a zvýšenie ich kvalifikácie. Hlavný cieľ projektu sa bude realizovať prostredníctvom 3 hlavných aktivít:

HA 1 – Zvyšovanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov - formou realizácie 6 záujmových útvarov (4 prírodovedné záujmové útvary – Bádateľský krúžok, 1 matematický záujmový útvar – Hravá matematika a 1 záujmový útvar zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti – Klub čitateľov).

HA 2 – Rozvoj kompetencií zamestnancov ako nástroj zvýšenia gramotnosti žiakov – formou vzdelávania učiteľov zameraného na zvyšovanie ich kvalifikácie a realizácie činnosti v rámci  dvoch  pedagogických klubov – Učíme sa bádaním a Matematika netradične.

HA 3 – Koordinácia projektu.

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy vrátane žiakov so ŠVVP ako aj pedagogickí zamestnanci Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice.

Detail projektu

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/125/2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/125/2019

Záujmové útvary

Harmonogram záujmových útvarov

Dokument aktualizovaný dňa: 11.01.2022