0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY školský rok 2022/2023

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY školský rok 2017/2018

Zábavné dopoludnie pre budúcich prvákov

Pracovná návšteva americkej konzultantky medzinárodného programu Primary Years Programme

Ústne skúšanie nejazykových vyučovacích predmetov v anglickom jazyku

Vzhľadom na profiláciu Súkromnej spojenej školy sa vo vyučovacom procese zameriavame na rozšírené vyučovanie anglického jazyka uplatňovaním metódy CLIL a bilingválneho vzdelávania v nejazykových vyučovacích predmetoch. Pravidelne realizujeme písomné testovanie úrovne osvojenia anglického jazyka v nejazykových vyučovacích predmetoch . V školskom roku sme sa rozhodli uskutočniť aj špeciálne ústne skúšanie za účasti komisie v zložení učiteľa anglického jazyka a učiteľov aprobačných predmetov biológia, matematika a geografia.. Žiaci sú samozrejme skúšaní aj v rámci bežných vyučovacích hodín, ale cieľom tohto skúšania bolo okrem iného aj umožniť im autentický zážitok podobný maturite. Žiaci kvarty totiž už z anglického jazyka dosahujú úroveň B1, ktorá im umožňuje plynule sa vyjadrovať o odborných témach. Na vyučovacích hodinách biológie, geografie a matematiky, ktoré sú vyučované bilingválne, si žiaci osvojili množstvo odborných termínov a ovládajú učivo príslušného ročníka v oboch jazykoch.

Ústne skúšanie dopadlo veľmi dobre, žiaci odprezentovali bohaté vedomosti a skutočne plynulo komunikovali na odborné témy. Z každého predmetu si vybrali dve otázky, pričom jedna bola obsiahlejšia a druhá zameraná na prácu s mapou, obrázkami, porovnávanie faktov či výpočty. Žiaci boli hodnotení po obsahovej aj jazykovej stránke, t.j. hoci bol dôraz kladený na plynulosť využívania jazyka a jazykových prostriedkov, zohľadňovala sa aj obsahová správnosť učiva daného vyučovacieho predmetu.

Uvedené skúšanie sa od kvarty bude realizovať jedenkrát v každom hodnotiacom období. Vo vyšších ročníkoch sa budú pridávať aj nejazykové vyučovacie predmety, v ktorých sa uplatňuje metóda CLIL.

Ranné komunity

Vianočná akadémia 2017

Mikulášsky deň

Dňa 06. 12. 2017 sa žiaci Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia v sprievode svojich triednych učiteľov stretli na spoločnej rannej komunite, ktorá sa uskutočnila v chodbových priestoroch pavilónu A.

Vedenie školy, učiteľov a žiakov privítala Mgr. Lenka Volčková. Medzi žiakov zavítal aj Mikuláš. Sprevádzala ho žiačka sekundy A Ivanka Hajdušeková, prezlečená za anjela, ktorá mu pomáhala pri rozdávaní mikulášskych prekvapení pre žiakov.

Po krátkej scénke Mgr. Lenka Volčková vyzvala žiakov k zdobeniu vianočného stromčeka. Zdobením začali žiaci I. A triedy a postupne pokračovali všetky triedy až po kvartu A. Žiaci zavesili na stromček pripravené ozdoby, od Mikuláša dostali sladké balíčky a následne sa s ním aj vyfotografovali.

Akadémia - 10. výročie založenia školy

10. výročie založenia školy

Plavba po Bodrogu

Škola v prírode

Krásy Slovenska sme v dňoch od 13.06.- 17.06.2016 spoznávali na Sninských rybníkoch, kde sme strávili 5 dní v Škole v prírode. Pobyt s pestrým programom sme mali doplnený o zážitkové aktivity s anglickými lektormi a o množstvo aktivít s prírodovedným poznávaním. Navštívili sme Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, Obecné múzeum so zameraním na históriu priemyselnej činnosti vo Vihorlatských vrchoch v Zemplínskych Hámroch, klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia v Snine a biokúpalisko. Dni sme si spríjemňovali športovými aktivitami, rôznymi súťažami či diskotékou. Na všetkých miestach, ktoré sme navštívili, našich žiakov pochválili za vzorné správanie a preukazované vedomosti. Na tento krásny týždeň budeme všetci dlho spomínať.

Fotogaléria

Akadémia ku dňu matiek

3.ročník - Novoročný štvorboj a 2.ročník - Šachový turnaj

Dňa 11. marca 2016 pre žiakov našej školy zorganizovala vychovávateľka Katarína Frančáková 3. ročník športového podujatia pod názvom Novoročný štvorboj a 2. ročník pod názvom Šachový turnaj.

V telocvični žiaci súťažili jednotlivo v štyroch disciplínach – hod na cieľ s tenisovou loptičkou, dribling, ľah-sed a ping pongový slalom.

Výsledky - Novoročný štvorboj:
1. miesto: Ivana Gamrátová( V.A)
2. miesto: Vodenský Ryan ( IV.A )
3. miesto: Takáč Juraj (V.A)

V triede III. A si žiaci prezentovali svoje zručnosti v stolových hrách Šach a Dáma.

Výsledky - Šach:
1. miesto: Peter Spišák ( III. A )
2. miesto: Matej Takáč t ( III. A )
3. miesto: Tomáš Kollár ( sekunda A)

Výsledky - Dáma:
1. miesto: Zora Scholtzová (III.A )
2. miesto: Sara Krajíčková ( III.A)
3. miesto: Liana Fejková (IV. A)

Vystúpenie v cudzích jazykoch

Dňa 10.03.2016 sa v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach konalo vystúpenie žiakov v CJ pre rodičov a príbuzných. Žiaci si pod vedením vyučujúcich ANJ nacvičili rôzne scénky a predstavenia v anglickom jazyku. V programe boli zastúpené mnohé žánre – poézia, próza i dráma. Žiaci predviedli aj vtipné dialógy a piesne.

Časť programu bola venovaná aj vystúpeniu v jazyku, ktorý sa žiaci učia ako druhý povinný cudzí jazyk. Napriek tomu, že sa tomuto jazyku venujú ešte iba niekoľko rokov a pre mnohých z nich je to iba aktivita v rámci záujmového útvaru, dokázali predniesť prozaické diela o Malom princovi, Troch princeznách a iné, prevažne rozprávkové texty. Mimoriadny úspech u publika zaznamenala pieseň Kaťuša v podaní žiakov z Klubu RUJ, ktorú si mnohí rodičia pamätajú ako povinnú súčasť vyučovania ruského jazyka.

Všetci žiaci sa na vystúpenie ochotne a zodpovedne pripravovali. V spolupráci s vychovávateľkami, učiteľkami a lektormi počas Týždňa anglického jazyka pripravili množstvo rekvizít, vďaka ktorým bolo predstavenie pútavé a plné napätia i vtipu. Mnohí rodičia sa tešia sa na ďalšie vystúpenie v budúcom školskom roku.

Video na stiahnutie | Download

KOŠICE-STAR 2016

Dňa 11. 02. 2016 sa žiačky našej SZŠ v doprovode vychovávateľky Kataríny Frančákovej zúčastnili na mestskej speváckej súťaži KOŠICE-STAR 2016 v CVČ Domino na Popradskej 86. V 2.kategórii 1. – 4. ročník ZŠ súťažili žiačky: Adela Drábiková z II.A, Thu Trang Dominika Dao Van z I.A a Ema Uličná z IV.A. V 3. kategórii 5. – 6. ročník ZŠ – príma – sekunda (osemročné gymnáziá) nás reprezentovali: Miroslava Porubská z V.A a Abigail Ruth Parks z V.A.

Cestovatelia

Naši turisti záujmového útvaru Cestovateľ si dňa 06.02.2016 zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť, upevňovali si zdravie a kondíciu v našich tatranských veľhorách. S radosťou si užili spoločne prežité chvíle na vydarenej vychádzke, nadchýnali sa prehliadkou ľadového domu na Hrebienku, ľadových sôch či pochutnávali na obede v Bilíkovej chate. Prialo im aj nádherné slnečné počasie s výhľadom na majestátne vrchy Vysokých Tatier.

Lyžiarsky výcvik

Turistická vychádzka v Prahe

Naši druháci

Reportáž TV Naša

Škola v prírode 2015

Stretnutie so starkými

Škola v prírode a naši prváci

Vystúpenie v cudzích jazykoch 26.03.2015

-->

Vianočná akadémia 2014

Každý rok najkrajšie sviatky v roku tradične vítame Vianočnou akadémiou. Žiaci pod vedením svojich pedagógov si nacvičili kultúrny program v podobe vinšov, vianočných piesní, kolied a tancov. Tohtoročná Vianočná akadémia sa niesla v duchu tradičných Vianoc. Názornú ukážku hereckých a tanečných výkonov žiakov si môžete pozrieť vo videu.

Video - prváci

Každý žiak prvýkrát vstupuje do školy s pocitom očakávania a rôznych prianí. Výnimkou nie sú ani naši prváčikovia. V našej školskej rodine sa im veľmi páči. S radosťou sa naladili na školský život a mnohými aktivitami si hneď od prvých dní v škole vytvorili krásne kamarátske vzťahy.

My self - Portret