0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Školský vzdelávací program

Školský rok 2022/2023

ISCED1

(dokument vo formáte PDF.)

Medzinárodný program pre I. stupeň SZŠ

HUMAN – ISCED 1

( V školskom roku 2022/2023 sa v 1. – 4. ročníku vyučuje podľa Medzinárodného školského vzdelávacieho programu IB Primary Years Programme (PYP) spracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015 a Arts scope and sequence Language scope and sequence, Mathematics scope and sequence, Personal, social and physical education scope and sequence, Science scope and sequence, Social studies scope and sequence)

ISCED2

(dokument vo formáte PDF.)

Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie

HUMAN ISCED 2

( V školskom roku 2022/2023 sa v 5. – 7. ročníku vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu spracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015.

Školský vzdelávací program

Celý dokument školského vzdelávacieho programu je rodičom k dispozícii u riaditeľky školy.

Možnosť k nahliadnutiu u riaditeľky