0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Primary Years Programme

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, 

s radosťou Vám oznamujeme, že Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice ako prvá v meste Košice a druhá v Slovenskej republike získala dňa 14.05.2020 autorizáciu k programu Primary Years Programme (ďalej len „PYP program“) a oprávnenie vykonávať medzinárodné skúšky v medzinárodnom programe PYP od organizácie International Baccalaureate (ďalej len „IB“). Stali sme sa hrdými nositeľmi statusu IB World School. 

Dňa 27.08.2020 bolo doručené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlasné stanovisko k uplatňovaniu medzinárodného programu PYP pre Súkromnú spojenú školu, Starozagorskú 8, Košice s účinnosťou od 01. septembra 2020.

Bližšie informácie

Súhlasné stanovisko MŠVVaŠ SR

Certifikát o autorizácii PYP

IB - PYP Final Authorization Letter

Napísali o nás na portáli www.direktor.sk

Bádateľský program

Bližšie informácie

Prezentácie žiakov

V školskom roku 2020/2021 platili pandemické opatrenia, ktoré boli dôvodom, že  žiaci v rámci uplatňovania medzinárodného programu  Primary Years Programme prezentovali svoje zručnosti z posledných transdisciplinárnych tém bez Vás  rodičov. Z uvedeného dôvodu Vám aspoň virtuálne radi priblížime prezentujúcich žiakov.

Trieda I. A SZŠ prezentovala transdisciplinárnu tému Kde sa nachádzame v priestore a čase. Žiaci vysvetľovali rôzne spôsoby merania času, pripravili si vlastné presýpacie hodiny, či kyvadlá, na ktorých demonštrovali ich používanie. Priblížili tiež činnosti, ktorým sa venovali počas jednotlivých dní, či charakterizovali ročné obdobia.

Trieda II. A SZŠ spoznávala neživú prírodu a  prezentovala  ju v rámci transdisciplinárnej témy Ako funguje svet. Žiaci mali nielen teoretické znalosti, ale predviedli svoje zručnosti aj pri príprave a realizácii pokusov – filtrácii a rozpúšťaní.

Žiaci III. A a III. B SZŠ prezentovali  svoje vedomosti a zručnosti v rámci transdiscipilinárnej témy Zdieľame planétu. Žiaci rozprávali o rozdieloch stavovcoch, o odlišnosti rastlín a húb, ale aj o rôznom využití rastlín v našom každodennom živote. Ukázali aj svoje pripravené herbáre.

Prezentácie žiakov

V školskom roku 2020/2021 ďalej platia obmedzenia v stretávaní sa širšej školskej komunity, napriek tomu krásne triedne posedenia v rámci prezentácií transdisciplinárnych tém nie je možné úplne vynechať ani v obmedzených podmienkach. V zimných mesiacoch si žiaci 1. a 3. ročníka zorganizovali v rámci vyučovacieho predmetu Vedy vlastnú prezentáciu, ktorú s radosťou odprezentovali vedeniu školy a koordinátorke medzinárodného programu Primary Years Programme.

Trieda I. A SZŠ sa prezentovala transdisciplinárnou témou Ako sa vyjadrujeme. Žiaci predstavili jednotlivé zmysly a vysvetlili, ako im zjednodušujú život. Z prezentácie bolo vytvorené video, ktoré si mohli rodičia žiakov danej triedy pozrieť a precítiť aspoň na diaľku zážitok z prvej prezentácie žiakov 1.ročníka.

Triedy III. A a III. B SZŠ sa vo svojich triedach prezentovali transdisciplinárnu tému Ako funguje svet.Žiaci jednotlivých tried predstavili množstvo pokusov, na základe ktorých vysvetlili bežné javy, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote. Rodičia žiakov týchto tried sa tiež mohli potešiť zo svojich detí aspoň prostredníctvom videa.

Všetci žiaci preukázali nové vedomosti, či zručnosti, na ktorých každodenne pracujú, ale aj svoje charakterové vlastnosti, ktoré rozvíjajú prostredníctvom profilu IB žiaka.

Prezentácie 2. transdisciplinárnej témy

V mesiaci december 2018 sa predstavili svojim rodičom žiaci I. stupňa SZŠ s prezentáciami 2. transdisciplinárnej témy v školskom roku 2018/2019.

Žiaci 1. ročníka sa venovali transdisciplinárnej téme Ako sa vyjadrujeme, počas ktorej sa dozvedeli, ako využívať svoje zmysly. Vo svojej  prezentácii  vysvetlili svojim rodičom, napríklad ako čítajú nevidomí ľudia, predstavili im niekoľko znakov posunkovej reči alebo aké chute rozpoznávame v jednotlivých častiach jazyka.

Žiaci 2. ročníka spoznávali Slovensko aj svet prostredníctvom cestovania v transdisciplinárnej téme pod názvom Kde sa nachádzame v priestore čase. V  prezentácii svojim rodičom priblížili rôzne spôsoby cestovania, krajiny, ale aj svoje návrhy kalendárov.

Žiaci 3. ročníka sa počas transdisciplinárnej témy Ako funguje svet premenili na vedcov, ktorí skúmali vlastnosti vody, vzduchu a rôznych látok. Počas prezentácie predviedli rodičom množstvo zaujímavých pokusov.

Žiaci 4. ročníka sa venovali transdisciplinárnej téme Ako funguje svet, kde bádali a zostrojovali jednoduché stroje. Na záver prezentácie pripravili pre rodičov kvíz zameraný na prezentovanú tému.

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili prezentácie 2. transdisciplinárnej témy, preukázali nové  vedomosti a vyššiu úroveň svojich prezentačných spôsobilostí. Oboznámili svojich rodičov s tým, ako pracovali na zlepšení svojich vlastností prostredníctvom profilu IB žiaka.

Zobraziť fotogalériu

V dňoch 07. 10. – 08. 10. 2017 sa zúčastnili v priestoroch SSŠ víkendového semináru o základných informáciách a filozofii PYP, ktorý viedla koordinátorka PYP v Medzinárodnej škole v Ostrave Bc. Poonam Merchant a zástupkyňa Medzinárodnej školy v Ostrave Bc. Zuzana Dreslerová. Účastníci semináru sa dozvedeli mnoho informácií o filozofii PYP, pochopili bližšie jeho podstatu a tiež sa dozvedeli, ako má vyzerať vyzdobená nástenka k preberanej téme, aké materiály majú byť v triedach vystavené. V novembri 2017 sa vyučujúci prvého stupňa SZŠ, koordinátorka PYP a riaditeľka školy zúčastnili dvoch návštev v Medzinárodnej škole v Ostrave, v rámci ktorých sa zúčastnili vyučovacieho procesu s uplatňovaním medzinárodného programu a tiež absolvovali rozhovory s vyučujúcimi a vedením školy o oblastiach medzinárodného programu v praxi školy.

Spracovala: Mgr. Lenka Volčková
koordinátorka PYP

V dňoch 09. 10. – 26. 10. 2018 sa žiaci  predstavili s prezentáciami 1. transdisciplinárnej témy pred rodičmi, vedením školy a koordinátorkou medzinárodného programu. Žiaci 1. ročníka odprezentovali prvýkrát tému Kto sme, kde preukázali nielen svoje vedomosti o tejto téme, ale predstavili aj svoje výtvarné práce a projekty s rodokmeňmi v rámci vyučovacieho predmetu prvouka. Žiaci 2. ročníka prezentovali transdisciplinárnu tému Zdieľame prírodu, v ktorej mali možnosť predstaviť svoje vedomosti prostredníctvom plagátov, vytvorením pojmovej mapy a zdieľaním zážitkov z exkurzie v zoologickej záhrady.

Žiaci 3. ročníka prezentovali tému Kde sa nachádzame v priestore a čase  zameranú  na informácie o Slovensku, no najmä o Košiciach. Zároveň vysvetlili rodičom prepojenie tejto témy so všetkými vyučovacími predmetmi, rozvíjanie  jednotlivých zručností, profilov a postojov v rámci uvedenej  témy. Žiaci 4. ročníka tiež prezentovali tému Kde sa nachádzame v priestore čase. Prezentácie boli zamerané na  zaujímavé informácie o vesmíre,  predstavenie svojich vyrobených modelov slnečnej sústavy, porovnanie  a vysvetlenie rozdielov v rôznych povrchoch, ktoré sa nachádzajú v prírode.

Zobraziť fotogalériu

V dňoch 22. 08. – 23.  08. 2018 sa všetci pedagogickí zamestnanci školy I. stupňa Súkromnej základnej školy v počte 10 ľudí zapojení do programu PYP zúčastnili workshopu k PYP Making the PYP happen in the classroom.

Cieľom vzdelávacieho podujatia bolo:

  • rozvíjať u účastníkov osobné poznanie a porozumenie základných prvkov medzinárodného programu,
  • pochopiť zapájanie sa do aktivít na prehĺbenie porozumenia medzinárodného zmýšľania a profilu žiaka,
  • získať zručnosti na plánovanie, výučbu a hodnotenie žiakov,
  • rozvíjať zručnosti, ktoré účastníkom umožnia prostredníctvom diskusií analyzovať a upresniť školský bádateľský program,
  • podporiť učiteľov v otázkach implementácie PYP.

Spracovala: Mgr. Lenka Volčková
koordinátorka PYP

V dňoch 08. 02. - 09. 02. 2018 SSŠ  mala konzultačnú návštevu, počas ktorej konzultantka Chye De Ryckel, M. A. Ed. kontrolovala s cieľom posúdiť, na akej úrovni škola implementuje  medzinárodný program z hľadiska porozumenia filozofie programu, implementácie do výučby a pripravenosti na program prostredníctvom spracovaných  dokumentov. V hodnotiacej správe sa konzultantka vyjadrovala k jednotlivým sledovaným činnostiam školy a hodnotila, či sme požadované body splnili, pracujeme na nich  alebo v danom čase ešte nie sú splnené.

Počas školského roku triedne učiteľky vyhotovili výzdobu chodbových priestorov a tried, ktorá približuje všetkým návštevníkom školy profil žiaka PYP a šesť transdisciplinárnych tém, ktorým sa žiaci počas školského roku venujú. Tiež vybudovali v spolupráci s rodičmi triedne knižné kútiky v triedach, ktoré žiaci využívajú pri bádaní v rámci transdisciplinárnych tém. Minulý školský rok všetky triedy prvého stupňa SZŠ absolvovali prezentácie k 3 transdiscplinárnych témam, ktorých sa zúčastnili rodičia, vedenie školy a koordinátorka programu.

Prechádzajúci školský rok bol pre nás odrazovým mostíkom pre realizáciu uvedeného  programu, počas ktorého sme sa naučili a uvedomili si, na akých ďalších bodoch tohto programu potrebujeme a chceme pracovať, aby bol lepší, prepracovanejší a ponúkol žiakom ešte viac možností na rozvíjanie ich osobnosti, osvojenie si vedomostí, rozvíjanie zručností a postojov.

Spracovala: Mgr. Lenka Volčková
koordinátorka PYP