0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Školský vzdelávací program

Školský rok 2021/2022

ISCED1

(dokument vo formáte PDF.)

Medzinárodný program pre I. stupeň SZŠ HUMANISCED 1

(V školskom roku 2021/2022 sa v 1. – 4. ročníku vyučuje podľa Medzinárodného školského vzdelávacieho programu IB Primary Years Programme (PYP) spracovaného v súlade so inovovaným Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015 a Arts scope and sequence, Language scope and sequence, Mathematics scope and sequence Personal, social and physical education scope and sequence, Science scope and sequence, Social studies scope and sequence) 

ISCED2

(dokument vo formáte PDF.)

Inovovaný Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie HUMAN – ISCED 2


(V školskom roku 2021/2022 sa v 5., 6. a 8. ročníku vyučuje podľa Inovovaného Školského vzdelávacieho programu spracovaného v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom platným od 01.09.2015).

Školský vzdelávací program

Celý dokument školského vzdelávacieho programu je rodičom k dispozícii u riaditeľky školy.

Možnosť k nahliadnutiu u riaditeľky